Aanpassing van het Brussels reglementaire kader betreffende energieaudits

Het huidig Brussels reglementair kader geeft aan dat een energieaudit verplicht is voor elke nieuwe aanvraag of verlenging van de milieuvergunning klasse 1A en 1B, alsook voor elke vestiging met een vloeroppervlakte van méér dan 3.500 m², die niet toegewezen is aan huisvesting.

De volgende herziening van het “Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE)”, die tegen eind 2016 van kracht zou moeten gaan, voorziet de verduidelijking van bepaalde uitvoeringsbepalingen betreffende de energieaudit voor de grote ondernemingen.

In dit verband zal het Wetboek preciseren dat het voor alle ondernemingen die een vestigingseenheid (in de zin van de Kruispuntbank van de Ondernemingen (KBO)) bezitten, die gedekt is door een milieuvergunning, en waar meer dan 250 voltijdequivalenten (VTE) zijn tewerkgesteld of die een omzet van meer dan 50 miljoen euro vertegenwoordigen én een jaarlijkse balans hebben die hoger is dan 43 miljoen euro, vereist zal zijn om een energieaudit uit te voeren.

Zo zal ook elke aanvrager van een milieuvergunning voor een bestaande vestiging die een grote verbruiker is:

  • Van de tertiaire sector van meer dan 3.500 m² ;
  • Van de commerciële sector van meer dan 1.000 m² ;
  • Van de industriële sector;

verplicht zijn om een energieaudit uit te voeren voor de desbetreffende vestiging.

Deze energieaudits, zijnde grondige studies van de technische installaties en gebouwschil, vereisen de uitvoering door erkende energie-experts. Bovendien doen de nieuwe verplichtingen voor de industriële en commerciële sector een beroep op specifieke en geavanceerde expertise, zoals erkend door Leefmilieu Brussel.

Het is eveneens belangrijk om te duiden dat de grote ondernemingen uiterlijk op 31/12/2016 een contract met een auditeur moeten hebben ondertekend, en dat de audit uiterlijk op 31/12/2017 bij Leefmilieu Brussel moet worden ingediend.

Energieadviesbureau “Energy to Zero”, dat werd erkend door Leefmilieu Brussel als energie-auditeur voor de grote verbruiker, is in staat om uw vragen hieromtrent te beantwoorden en om de audit uit te voeren.

Contacteer ons op E20@abo-group.eu of via het contactformulier voor een vrijblijvend voorstel!

Terug naar overzicht